29 juliol 2019

Compartim un treball de fi de grau sobre la romanització de la nostra costa

El treball, fet per l’arqueòleg Joan Campmany Jiménez, es presenta un estudi de la romanització de l’antiga línia de costa entre el Llobregat i el Garraf, entre l’arribada dels romans i el canvi d’Era, que actualitza amb dades de les últimes excavacions realitzades els coneixements que hi havia sobre la temàtica.

A partir de les memòries arqueològiques, complementades amb bibliografia disponible sobre el tema, s’han elaborat 40 fitxes de jaciments que s’han introduit en un SIG. Amb els jaciments situats sobre el mapa i classificats tipològicament, s’han pogut fer interpretacions de la evolució del poblament, i s’ha constatat que en el moment preromà el poblament s’estructurava entorn de poblats, situats en turons poc elevats al llarg de la costa, dels quals el del Puig del Castell de Sant Boi era el més important. La presència de tres poblats en un espai tan petit feia innecessari un gran desenvolupament del poblament rural, que malgrat tot existeix, i mostra una diversitat econòmica i tipològica notable, tot i que encara no està del tot ben documentada.
Si bé la arribada dels romans no va produir efectes immediats, a partir de mitjan segle II aC alguns assentaments ibèrics es van anar abandonant, alhora que apareixien tot de petits nuclis d’explotació rural de filiació bàsicament indígena. Aquest canvi podria haver estat impulsat per les autoritats romanes per motius de control polític, però també fiscals. Els nous nuclis es dedicaven principalment a l’agricultura, i eren bastant autosuficients, per bé que participaven de circuits d’intercanvi locals, regionals i internacionals i tot tendint a una certa especialització.

Amb el temps es produeix una romanització incipient, tot i que no va ser  fins a la fundació de Barcino que es va implantar un model territorial de tipus itàlic, amb nous centres vinícoles i terrissers destinats a la producció a gran escala de vi orientat a la exportació. Aquest canvi va venir impulsat pels colons de la ciutat, convertint els indígenes en la força de treball esclava d’aquests nous grans fundi.