Del forn a la bòbila. Índex.


1.INTRODUCCIÓ……………………………………………………………………………………………………………….4

1.1 Àmbit d’estudi i definició dels objectius…………………………………………………………4
1.2 Metodologia………………………………………………………………………………………………………4
1.3 Característiques geològiques del subsòl de Gavà………………………………………..5
1.3 Aplicacions tradicionals de la calç i de l’argila………………………………………………6

2. APUNTS HISTÒRICS SOBRE LA UTILITZACIÓ DE L’ARGILA
I DE LA CALÇ A GAVÀ. QUÈ EN DIU LA RECERCA ARQUEOLÒGICA?………………………….8

3. ELS FORNS DE CALÇ I DE RAJOLES MODERNS………………………………………………………..10

3.1 Els forns de calç de la muntanya………………………………………………………………….13
3.1.1 Aspectes constructius generals………………………………………………………………….13
3.1.2 El procés de producció. El treball dels calciners………………………………………15
3.2 Les teuleries o rajoleries……………………………………………………………………………….17
3.2.1 Aspectes constructius dels forns d’obra cuita…………………………………………..18
3.2.2 La fabricació artesanal d’obra cuita…………………………………………………………..19

4. LES BÒBILES DEL SEGLE XX………………………………………………………………………………………..21

4.1. Les bòbiles dels Querol. La primera indústria de Gavà………………………………22
4.2. Les manufactures d’en Gras i d’en Pagès…………………………………………………….26
4.2.1 La bòbila d’en Pagès. Una producció intermitent……………………………………….27
4.2.2 La bòbila d’en Gras: de la fabricació de maons
al cultiu de xampinyons………………………………………………………………………………………….28
4.3. L’impacte social de l’aparició de les bòbiles………………………………………………….30
4.4. La industrialització de la fabricació de maons……………………………………………….32
4.4.1. La introducció del forn continu tipus Hoffman…………………………………………….32
4.4.2. El treball a les bòbiles…………………………………………………………………………………..34

5. NOVES TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES, NOVES EMPRESES………………………………………..40

6. CONCLUSIONS………………………………………………………………………………………………………………..42

7. BIBLIOGRAFIA, RECURSOS WEB I FONS DOCUMENTAL…………………………………………….45

ANNEX 1. CATÀLEG D’ESTRUCTURES………………………………………………………………………………..48

Mapa de localització dels forns i de les bòbiles…………………………………………………………………49

ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ…………………………………………………………………………………………………80